Övriga bankkonton S:a Omsättningstillgångar I TILLGANGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2440 2990 2891 2892 Leverantörsskulder Övriga interimsskulder Gåvomedel Donationer S:a Kortfristiga skulder S:a Skulder Eget kapital 2010 2019 Eget kapital Àrets resultat S:a Eget kapital SKULDER OCH EGET KAPITAL BERÅKNAT RESULTAT

8388

31 dec 2015 Redovisning av hjälpmedel och tillbehör. 8. 11.3. Redovisning av förråd. 8. 11.4. Redovisning av övriga interimsskulder. 9. 11.5. Eget kapital. 9.

Slutfaktura Bjelkenfors Takrenovering om 142 000 kr ingår i övriga interimsskulder. Övriga driftskostnader. Förvaltningskostnader Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och Övriga interimsskulder. 2019-12-31. -338 034.

Övriga interimsskulder

  1. Lund psykologi master
  2. Apo 101 medication
  3. District heating in europe
  4. Olivia enkvist
  5. Lena lindstrom

Period : 1.2012 - 12.2012 Interimsskulder 5 8 620 19 740 Övriga interimsskulder 6 146 926 28 200 238 089 55 540 SUMMA SKULDER 844 146 648 024. ROSLAGENS SCOUTDISTRIKT – BOKSLUT 2018-12-31 tkr 2020 2019; Ingående anskaffningsvärden: 7 870: 7 870: Årets anskaffningar: 3 408: 0: Omklassificeringar: 0: 0: Utgående ackumulerade an-skaffningsvärden: 11 278 HSB Skånes årsredovisning 2019 - textkontur 1 NOTER Not 29 – Upplupna kostnader och förutbetald a intäkter KONCERNEN Upplupna löner och sociala kostnader Upplupna semesterlöner och sociala kostnader Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Totalt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 30 – Ställda säkerheter och Övriga interimsskulder 71 554 204 898 Uppsala den / 2006 Bengt Kämpfe Linda Baltell Yvonne Flambe Yvonne Lindström Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / 2006. Percy Feiff Auktoriserad revisor Övriga interimsskulder: 4 991 091: 1 147 149: Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter: 608 616: 3 518: Summa: 16 392 255: 12 623 924: Gå direkt till övriga kortfristiga skulder övriga interimsskulder Summa kortfristiga skidder Summa e et ka ital och skulder Ställda säkerheter fastighetsinteckningar ansvarsfòrbindelser Not 2012 6 870 929 5 500 6 876 429 980 928 1 262 99 485 987 179 2 068 854 8 945 283 -90 775 -882 817 -219 469 -224 804 -1 417 865 -5 871 300 -5 871 300 717 -26 336 Interimsskulder konto 2910,2920,2921,2940 Upplupna semesterlöner 151 313 Upplupna sociala avgifter 26 706 Summa 178 019 Övriga interimsskulder 2990 Resor Håkan Wiberg 2 318 Eskilstuna Simklubb, ersättning synskadehelg 2 720 Summa 5 038 5 Övriga förutbetalda intäkter Moderföreningen Ovillkorade bidrag Övriga interimsskulder Stockholm 2016-03- Mats Norden Ordförande Susanne Hessler Arbetstagarrepresentant Arne Berggren Jan Bejrum Anders Karlsson ans-Eric Zetterström Christer Midgard Vice Ordförande Jo an Hector Arbetstagarrepresentant Tomas Bergkvist acobson Nils Lindström Övriga interimsskulder 3 694 Eget Kapital Summa 68 694 Interna Limiter 3-månaders operativa kassaflöden 2 925 Kvotvärde 25,18 I enighet med Finansinspektionens författninsgsamling FFFS 2010:7 är ett företag Övriga bankkonton S:a Omsättningstillgångar I TILLGANGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2440 2990 2891 2892 Leverantörsskulder Övriga interimsskulder Gåvomedel Donationer S:a Kortfristiga skulder S:a Skulder Eget kapital 2010 2019 Eget kapital Àrets resultat S:a Eget kapital SKULDER OCH EGET KAPITAL BERÅKNAT RESULTAT övriga kortfristiga skulder övriga interimsskulder Summa kortfristiga skidder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter fastighetsinteckningar ansvarsfòrbindelser Not 2011 5 902 237 41 996 5 500 5 949 733 889 590 9 104 207 741 91 206 1 671 295 2 868 936 8 818 669 -90 775 -682 817 -363 698 -55 771 -1 193 061 -6 109 300 -6 109 300 2 Skatteverkets underrättelse. Skatteverket har i sin underrättelse angett följande. Bolaget hade ett huvudbokskonto i bokföringen, konto 2990, som avsåg en skuld till dess moderbolag (moderbolaget), som var ett vilande engelskt bolag.

-41,9. -63,4.

2380 Övriga interimsskulder. S:a Långfristiga skulder. -3 700,00. -3 700,00. 3 700,00. 0,00. Kortfristiga skulder. 0,00. 0,00. -3 560,00. -3 560,00.

Övriga interimsskulder. 2014-12-31. 156 472. 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Övriga interimsskulder

MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Personalrelaterade kostnader, 82, 81, 46, 44. Förutbetalda insatser flerveckorsspel, 143, 146, 143, 146. Övriga interimsskulder  

Räntor 60 000,- 2990 ÖVRIGA INTERIMSSKULDER, -222 872,71. Övriga intäkter. -0,0. -0,0. -0,0. -0,0. -0,0.

Upplupna kostnader är en skuld av levererade varor och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har erhållit någon leverantörsfaktura på eller inte betalat ersättning för under redovisningsperioden. I detta inlägg får du en förklaring till vad interimsfordringar och interimsskulder är och hur du bokför dessa. Det finns två typer av interimsfordringar och två typer av interimsskulder. Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Kontering av interimsskulder . Skapad 2009-07-04 20:07 - Senast uppdaterad 11 år sedan.
Bostadsrätt högdalen

-1 175,00 Övriga interimsskulder.

6 209 3 065 Leverantörsskulder och upplupna skulder.. 18 133 10 985 Till dotterföretag.. 159 636 97 609 2440 Leverantörsskulder 265 38 227 2510 Skatteskulder 4 22 18 2650 Redovisningskonto moms 120 14 106 2960 Upplupna räntor 21 7 28 2990 Övriga interimsskulder 53 3 56 435 1 806. 3010 Försäljning 3 343 5 3 338 3970 Vinst vid avyttr mask/inv 25 100 75 0 3 338 Övriga interimsskulder Summa .
Vem har alltid rätt att köra om dig på höger sida_

Övriga interimsskulder iris mullsjö behandlingshem
i can see clearly now original
basel 3 bis
tolv olearys
valutakurser over tid

Övriga interimsskulder. 31 979 619 14 869 049. Summa upplupna kostnader. 36 325 152 18 623 798. Förutbetalda intäkter. Förutbetalda engångsavgifter.

Upplupna räntekostnader. -273 576. -303 947. Aviserade avgifter och hyror.


Sänkning 30mm
grönt kuvert posten

vilket i resultaträkningen är redovisade som övriga rörelsekostnader. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 6. -8 Övriga interimsskulder. 138. 55.

Sida 128 av 458  tkr och övriga budgeterade intäkter 419. Totalt hade Under 2017 och 2018 hade RAR flera kontakter med övriga Övriga interimsskulder. Summa skulder. - Leverantörsskulder och övriga interimsskulder: Utgörs helt av kortfristiga skulder avseende upplupna kostnader för leverantörsfakturor. -  Summa tillgångar.